מדיניות הפרטיות

כללי
מדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן חלה על כל משתמש ועל כל שימוש באתר האינטרנט של כנרת - זמורה - דביר בע"מ – כולל אתר כנרת זמורה דביר ("החברה", "האתר", "מדיניות הפרטיות" לפי העניין)
וכל אתר ו/או תאגיד או חברה ככל שיהיה מטעם החברה בעתיד ומי מטעמה ללא קשר לאופן הגישה או השימוש בהם.
במסמך זה "החברה" כולל גם חברות קשורות ו/או את כל מי מטעמה לרבות עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמם.
באמצעות כתב מדיניות הפרטיות מבקשת החברה ליידע את ציבור המשתמשים באתר בדבר מדיניות הפרטיות הנהוגה בו, לרבות הליך הרישום לאתר, השימוש של המשתמש בשירותים השונים,
האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידי משתמש באמצעות גלישה באתר.
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בכל מקרה של סתירה יגבר האמור בתקנון / תנאי השימוש של האתר.
כמפורט בהדגשה גם בתנאי השימוש, השימוש באתר או איזה חלק ממנו לרבות כל תוכן ו/או שירות הכלולים בהם מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. לכן הנל מתבקש לקרוא היטב גם תנאים אלו, לצד תנאי השימוש הכללים,
שכן מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.
מדיניות זו חלה על כל המשתמשים ו/או על כל השימושים שעושים משתמשים באתר, בכל אמצעי וטגנטלוגיה, בין במישרין ובין בעקיפין לרבות: שימוש באתר בין במחשב אישי ו/או כל מחשב אחר ו/או מכשיר סלולרי ו/או אחר כגון טאבלט,
ובין אם תתחבר לשירותים דרך האתר או מכל אתר ו/או יישום אחר; שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבות ווטסאפ, SMS, טלפון, צ'אט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר בינך לבין החברה.
נבקש להדגיש: אין על משתמש שום חובה לפי חוק לספק לחברה כל מידע אישי. יחד עם זאת, מבלי שהמשתמש יספק את המידע, לא יוכל לקבל את השירותים הניתנים על ידי החברה באמצעות האתר ככל שאלה דורשים הליך רישום.
לכן, בעצם הרישום לאתר, הינך מסכים ומאשר מראש לחברה ו/או מי מטעמה כי הנך מספק לה את המידע האישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי החברה הינה ותהיה רשאית להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין.
ביצוע הליך הרישום ובכלל זה מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.
נבקש להבהיר: מדיניות הפרטיות דנן נערכה על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתה. החברה תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. כמובן שאין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר להחברה לבצע פעולות שהדין אוסר. לפיכך ומטבע הדברים,
עשויים לחול שינויים במדיניות הפרטיות דנן, מעת לעת, לפי צרכי החברה ולפי שיקול דעתה, למשל אם ישתנו ו/או יתווספו באתר שירותים חדשים, תכנים חדשים וכיו"ב אשר עשויים להשליך על מדיניות החברה. לכן, מוצע להתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות.
לנוחיות המשתמשים, ככל שיבוצע שינוי מהותי בתנאי מדיניות הפרטיות הנוגעים לשימוש במידע האישי – היא תעודכן באתר.
האתר נמצא בהפעלה ובניהול של החברה. ככל שיש לך שאלה נוספת, החברה עומדת לרשותך – כמו גם כל קהל לקוחותיה – באמצעות: שירות לקוחות – מדיניות פרטיות; דוא"ל [email protected]; טל' מס' 03-5353301; ימים ושעות פתיחה 17:00-09:00 ראשון-חמישי.
כדי שנוכל להשיב לכל פנייה בהקדם, אנא לפרט בכל פנייה את פרטי הפונה כולל שמו המלא, כתובתו, כתובת דוא"ל, מספר טלפון; והחברה תשתדל להשיב לפניות בהקדם.

הליך רישום לאתר
חלק מהשירותים הניתנים ו/או מוצעים באתר טעונים רישום מוקדם כדי שניתן יהיה לקבלם.
במסגרת הליך הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית. החברה מבקשת לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ומציעה להחליף את הסיסמה מעת לעת.
יובהר כי החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות.
כמו כן תתבקש ליתן ולעדכן פרטים אישיים אודותייך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, דרכי התקשרות עמך וכיו"ב.
בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או שלפי שיקול דעת החברה הינם נחוצים כדי שניתן יהיה להעניק שירותים אלו.
חלק מן הפרטים בהליך הרישום יסומנו כ"שדות חובה" – במקרה כזה, ככל שלא יימסרו נתונים אלו, לא ניתן יהיה לבצע ולהשלים את הליך הרישום. כפי שפירטנו לעיל, שירותים מסוימים עשויים להינתן אך ורק לאחר ביצוע רישום.
יובהר לעניין רישום באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות (כגון פייסבוק, אינסטגרם וכו') – כי ככל שתבצע רישום לאתר ו/או לשירות באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, הנך מאפשר לנו לקבל מידע בסיסי אודותייך מתוך פרופיל הרשת החברתית שלך,
לרבות אך לא רק שם, כינוי, כתובת דוא"ל, מס' טלפון, תמונת פרופיל שלך – הכל בהתאם להגדרות הפרטיות שלך ברשת החברתית. כמובן שאת הגדרות הפרטיות שלך ברשת החברתית הנך רשאי לשנות מעת לעת ולפי רצונך בהתאם לתנאים של הרשת החברתית.
יודגש: שימוש ברשת חברתית לצורך רישום לאתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת החברה ובהכרח מותנה וכפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית.
מדיניות פרטיות זו לא חלה על הפעילות של רשתות חברתיות אלה.

מידע שנאסף בידי החברה / האתר
המידע האישי שיימסר לחברה על משתמשים בין מידע שיסופק לחברה על ידי המשתמשים ובין שייאסף על ידי החברה יישמר על ידי החברה במאגר מידע של החברה.
החברה תשמור את המידע האישי למשך הזמן הדרוש לדעתה על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.
מידע שמספק המשתמש:
במהלך הרישום לאתר ו/או לשירותי החברה – למשל לצורך הזמנה באתר – יתבקש המשתמש לבצע הליך רישום שבמסגרתו יתבקש למסור לנו מידע אישי אודותיך, כגון, שם מלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכו'.
נבהיר כי על פי הדין אינך חייב למסור לחברה את המידע, אולם מבלי שתמסור את המידע כאמור יכול שלא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים מסיימים באתר והחברה לא תוכל להעניק לך שירותים אלה.
ככל שהמשתמש יתקשר עם החברה באמצעות הדוא"ל, הטלפון או באופן אחר (למשל טופס פנייה לשירות לקוחות או טופס משוב ככל שיופיע באתר) יתכן ויתקבלו אצל החברה פרטים שיש בהם לזהות אותו אישית.
בכפוף לדין, החברה תהיה רשאית לשמור הודעות דוא"ל, שיחות טלפון, צ'אטים ובין היתר לתעד ולהקליט כל תקשורת בין המשתמש לבין נציגים של שירות הלקוחות של החברה.
ככל שתבצע הזמנה או רכישה של מוצרים באתר, הרי שפרטי ההזמנות והעסקאות שיבוצעו על ידך ואמצעי התשלום בו השתמשת, יישמרו בידי החברה, לרבות הזמנות של מוצרים אשר מטבע הדברים עלול לחשוף מידע אישי או מידע רגיש אחר אודותיך.
אנו מבקשים ממך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. הנך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. נדגיש, כי על פי הדין אינך חייב למסור לחברה את הפרטים הללו,
אולם מסירת פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים ו/או לא מלאים עלולה בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירותים שהמוענקים על ידי החברה, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך ולפגוע ביכולת ליצור עמך קשר.
ככל שפרטיך השתנו, נבקשך לעדכן המידע בהקדם בין באופן מקוון באמצעות האתצר ובין באמצעות שירות הלקוחות של החברה.
מידע שהחברה אוספת
החברה אוספת באופן אוטומטי מידע אישי ובכלל זה גם מידע סטטיסטי הקשור בשימושך באתר, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:
כאשר הנך מבקר באתר ו/או עושה שימוש באתר, החברה תהיה רשאית לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, השימוש שלך בשירותי האתר / החברה, גלישתך ברשת.
מידע זה עשוי לכלול פרטים אישיים הנוגעים למחשב באמצעותו ביקרת באתר כולל מיקום ו-IP של המחשב, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיך באתר כגון מידע או פרסומות שקראת, עמודים או מוצרים בהם צפית,
הזמנות מוצרים אשר ביצעת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, ובנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות.
המידע האמור נאגר במחשבי האתר ומשמש את החברה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.
כמו כן החברה רשאית להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או אחר, בקשר עם השימוש באתר, לצורך פילוחים וניתוח הפעילות וההפעלה של האתר.
מידע שהחברה אוספת מצדדים שלישיים:
ככל שתרשם לאתר באמצעות רשת חברתית כגון פייסבוק, הרי שפרטי הקשר שלך יועברו אלינו על ידי הרשת החברתית באמצעותה ביצעת הרשמה.
ככל שהחברה תאפשר רישום למועדון לקוחות שלה, תתבקש למסור לחברת האשראי פרטים מזהים שונים כגון מספר תעודת זהות וכן נתונים נוספים למשל מצב אישי, משפחתי, כלכלי וכו'.
מידע מזהה כאמור אודות לקוחות המועדון, וכן מידע שיצטבר אצל חברת האשראי – יועבר אל החברה. מידע זה יכול שיכלול פרטים אישיים, עסקאות / הלוואות שבוצעות בכרטיס האשראי, פרטי כרטיס האשראי לרבות תוקף הכרטיס.
החברה תעשה שימוש במידע האמור לצורך מתן הצעות שיווקיות מותאמות אישית ללקוח.
איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים:
החברה רשאית להסתייע בצדדים שלישיים אשר יספקו לה מחקרים וניתוחים סטטיסטיים בקשר עם האתר, כאשר המידע אשר יאסף על ידם הינו סטטיסטי במהותו, איננו מזהה אישית את המשתמש והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

השימוש במידע
שימוש במידע אישי ו/או פרטים אישיים שיאספו על ידי החברה, יעשה על ידי החברה רק בהתאם למדיניות הפרטיות ובהתאם לכל דין, בין היתר למטרות המפורטות להלן:
אפשרות של המשתמש לעשות שימוש/ים בשירות/ים ו/או התכנ/ים המוצעים מעת לעת באתר החברה לרבות ביצוע עסקאות באמצעות האתר; ולשם כך זיהוי משתמש בכניסות חוזרות שלו לאזורים באתר אשר טעונים הרשמה, כדי לקצר התהליך ולחסוך מהמשתמש רישום מחדש בכל פעם;
עדכון, חידוש, שינוי, ביטול, שיפור וייעול של השירותים ו/או התכנים המוצעים באתר או איזה מהם לרבות שירותים ותכנים חדשים שיותאמו אישית למשתמשים כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר,
ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים מותאמים אישית לדרישות משתמשים באתר;
התאמה של מידע מסחרי, שיווקי, פרסומי כולל פרסומות, מבצעים, קופונים, הודעות ועדכונים, בהתאם להרגלי הצריכה ו/או הרגלי הקנייה של המשתמש באתר החברה ו/או בהתאם להעדפות אישיות של המשתמש
ובכלל זה הצגה באתר של שירותים ו/או תכנים המותאמים למשתמש באופן אישי ו/או התאמה של מודעות ופרסומים שיוצגו לך במהלך ביקור באתר – המותאמים אישית למשתמש;
משלוח מידע ונתונים, מעת לעת, לפי שיקול החברה, בדבר שירותים ו/או תכנים לרבות מידע מסחרי, פרסומי, שיווקי ואחרים כולל הצעות מותאמות אישית המבוססות על המידע שנאסף אודות המשתמשים – בין אם מידע שהחברה תפרסם ובין אם מידע תנקבל מצדדים שלישיים. למען הסר ספק, מידע כזה יימסר למשתמש באמצעות הפרטים שמסר לרבות כתובת דוא"ל, הודעות SMS, רשת חברתית וכו', רק אם נתן הסכמה לכך.
יודגש, כי אתה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתך, לבטל את ההסכמה שלך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב-1982 –
וזאת באמצעות משלוח הודעה לכתובת: [email protected], ו/או על ידי הקשה על קישור "הסר מרשימת התפוצה" המופיע בכל הודעת דוא"ל כאמור ו/או או על ידי ביצוע כל הוראה שהחברה עשויה לכלול בהודעה שנשלחה אליך;

שירות לקוחות, לרבות מענה לפניות ותלונות, וכן יצירת קשר אתך במקרה הצורך;
ניהול הפעלה תיפעול ופיתוח של האתר ו/או שאר צורכי החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובין השאר סקרים, מחקר, ניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר; ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים;
ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים ו'או התכנים כפי שיהיו מעת לעת באתר;

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים
החברה מתחייבת לשמור על מאגר מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולא תעביר לצדדים שלישיים מידע מזהה אישית אודות המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן:
הצגה, הספקה ומתן של שירותים ו/או תכנים באתר, וכן ניהול של המידע האישי הנאסף אודות המשתמש לצורך אספקת השירותים ו/או התכנים באתר בין היתר באמצעות צדדים שלישיים לרבות ספק/י שירותים של החברה ו/או מי מטעמם לצרכים עסקיים,
כגון ספקים של חיוב וגביית תשלומים בגין רכישותיך באתר, ספקים של שירותי תמיכה ושיפור השירותים, ספקי משלוח הודעות דוא"ל ומידע שיווקי, לרבות פרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות, חשבוניות וקבלות, ועוד; יובהר כי במקרה של רכישת שירותים ו/או מוצרים באתר במסגרת פעילות משותפת של החברה וצד שלישי, תהיה החברה רשאית להעביר לאותם צדדים שלישיים רלוונטיים את המידע האישי הנחוץ לשם ביצוע והשלמה של תהליך הרכישה;
בכל מקרה שבו יתקבל אצל החברה החלטה ו/או צו שיפוטי המחייב אותה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;
בכל מקרה שבו מסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או החברה ו/או כל צד שלישי שהוא;
בכל מקרה שבו תתעורר טענה, דרישה, תביעה, הליך משפטי בין המשתמש לבין החברה לרבות חברות הקשורות בה ו/או מי מטעמה, לרבות במקרה שיבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר,
או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין ו/או במקרה שיפר ו/או הינו עלול להפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישר בקשר עם שימושו ופעילותו באתר;
החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה באתר לחברות אחרות מקבוצת החברה;
החברה תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי עם גורמים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי –
אולם במסגרת מידע זה וככל שהדבר בשליטתה החברה לא תחשוף את זהות המשתמשים במכוון וללא הסכמת המשתמש;

Cookies
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע הנוגע לאופן השימוש של משתמש האתר, מוצרים שרכש, עמודים בהם ביקר ו/או הצעות לרכישות בהם צפה באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות למנגנון cookies,
וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של החנות ולייעול השירות הניתן בחנות למשתמשים בו.
יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי המשתמש לבקש מבעלי הרשת להסיר מידע אישי המצוי אצל בעלי הרשת בחנות והקשור למשתמש.
בנוסף באפשרות המשתמש לחסום את מנגנון ה – cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך שלא יתאפשר לבעלי הרשת לאסוף מידע אודות השימוש של משתמש החנות באמצעות cookies.

אבטחת מידע
החברה נוקטת באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי הלקוחות ע"י אבטחת השרת בו מאוחסן אתר האינטרנט. האתר מוגן בפרוטוקול HTTPS. פרטי משתמש ישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
ככל שהדבר באפשרותה ובשליטתה, החברה תמנע מהעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים שלא בהתאם למדיניות הפרטיות.
עם זאת, מדובר בסביבה מקוונת וככזו אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות לזדוניות לאתר או חשיפת המידע ו/או למנוע פריצות לאתר על ידי גורמים זרים ומכאן שקיימת אפשרות לחשיפת המידע המוזן על יד משתמש לגורמים שלישיים.
בנסיבות האמורות לעיל, מצהיר המשתמש כי ידוע ומובן לו שלחברה אין אפשרות להגן באופן מוחלט מחשיפת משתמש החנות בפני גורמים זרים,
והוא מוותר בזאת על כל טענה דרישה ותביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין פגיעה בפרטיות שמקורה בפעולה בלתי חוקית ו/או רשלנית ואו זדונית של צד שלישי כלשהוא.
החברה ממליצה לכל משתמש לעשות כל שביכולתו ולנקוט בכל הצעדים שבאפשרותו לשם שמירת פרטיותו ופרטיות המידע האישי שלו, ובכלל זה עדכון תכוף של הסיסמה לחשבון.
בשימוש ורכישה באתר המשתמש מתחייב ומצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים למנעם.

שמירת נתונים
החברה רשאית לשמור את המידע האישי שלך בהתאם לדין החל בין היתר כדי לעמוד בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע אודות עסקאות/תשלומים, לאכוף את תנאי השירות, לסייע בכל חקירה, ולנקוט בפעולות אחרות המותרות לפי חוק.

שירותים מצד שלישי
כמבואר לעיל ובתנאי השימוש של האתר, שירותים ו/או תכנים מסויימים באתר מסופקים ו/או מנוהלים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, למשל הרשת החברתית פייסבוק.
במקרים אלה, שירותים ו/או תכנים יסופקו ו/או ינוהלו באמצעות אותם צדדים שלישיים ולא באמצעות החברה ומחשביה.
להסרת ספק נבהיר, כי החברה רשאית לקבל שירותים ו/או סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים,
אשר עשויים לעשות שימוש במידע אודות הפעילות המקוונת ש המשתמש (אשר אינו כולל פרטים מזהים אישיים), בין השאר, על מנת להציע פרסומות מותאמות אישית. כמו כן, החברה רשאית להתיר לצדדים שלישיים לנהל ו/או לתפעל את מערך הפרסומות באתר לרבות באמצעות שימוש ב cookies כמפורט לעיל. השימוש של הצדדים השלישיים ב-Cookies ואמצעים נוספים מסוג זה כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.
פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה כל אחריות כלשהי בגינה.
החברה מסירה מעצמה כל אחריות חבות או חיוב מכל מין וסוג שהוא בגין נהלי פרטיות הנהוגים אצל צדדים שלישיים לרבות אתרים אחרים אליהם החברה עשויה להפנות במסגרת האתר,
והחברה ממליצה לכל משתמש לבחון פרטנית את מדיניות הפרטיות הרלוונטית לכל אתר.
מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בכל מקרה של סתירה יגבר האמור בתקנון / תנאי השימוש של האתר.